หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองยาง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
Personal
การบริหารบุคคล
Staff
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Laws
บริการประชาชน
Service
ติดต่อ อบต.
056-040-114
อบต.หนองยาง
 
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
   
 
 
 
 
  “ มุ่งมั่นพัฒนา ชาวประชาร่วมใจ ก้าวไกลการศึกษา
รักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ”
 
วิสัยทัศน์ อบต.หนองยาง
 
 

พันธกิจ
 
 
  พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของหมู่บ้าน/ชุมชน
  จัดให้มีการบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมขนส่งให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยในการสัญจร
  จัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค ที่สะอาด ปลอดภัยไร้สิ่งเจือปน
  จัดให้มีและบำรุงรักษาระบบการส่งน้ำชลประทาน
  ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชนให้เข้มแข็ง
  ส่งเสริมพัฒนาอาชีพและรายได้ของประชาชนให้ยืนอยู่บนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและป้องกันโรคให้กับประชาชน
  ส่งเสริมพัฒนาและให้การสังคมสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส
  ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
  การก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม
และการสาธารณูปโภค
  การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค
และเพื่อการเกษตร
  บูรณาการทำงานร่วมกันทำงานทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง
เป็นเครือข่ายการบริหารจัดการน้ำอย่างมีส่วนร่วม
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหาร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
  อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพัฒนามรดกโลกห้วยขาแข้ง
  ส่งเสริมและร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์
ฟื้นฟูป่าต้นน้ำและป่าไม้
  จัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลและบ่อบำบัดขยะรวม
  ส่งเสริมพัฒนาและสนับสนุนการเกษตรปลอดภัย
  ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา
  พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนควบคู่
ไปกับการส่งเสริมการตลาด
  ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และเชิงอนุรักษ์
  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมแหล่ง
ท่องเที่ยวใหม่เพิ่มขึ้น
  ส่งเสริมแนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียง และการแก้ไขปัญหาความยากจน
  ส่งเสริมอาชีพการเกษตร และผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร ปลอดภัย
  ส่งเสริมและสนับสนุนสินค้า OTOP
  ส่งเสริมและสนับสนุนระบบสหกรณ์
  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการรับรองสินค้า
และบริการให้ได้มาตรฐาน
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
แนวทางการพัฒนา
  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุข
ปราศจากยาเสพติด ลดปัญหาการใช้ความรุนแรง
ในชุมชน ครอบครัวและสังคม
  ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
  ส่งเสริมและสนับสนุนจัดการศึกษาในท้องถิ่น
  ส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ และฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
และอัตลักษณ์ของชุมชน
  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ
ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส
  ส่งเสริมให้ความรู้ด้านภาษาให้แก่ประชาชน
ในท้องถิ่น เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
  ส่งเสริมและปลูกฝังการรักษาวินัย หน้าที่
และความรับผิดชอบต่อสังคม
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร
แนวทางการพัฒนา
  พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถในการทำงาน
ของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
  พัฒนาระบบสารสนเทศ (IT) เพื่อการบริหาร
  ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
  พัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  ส่งเสริมการทำงานแบบบูรณาการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 61110 โทรศัพท์ : 056-040-114 โทรสาร : 056-040-114
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง
จำนวนผู้เข้าชม 17,078,070 เริ่มนับ 17 ธ.ค. 2553
จัดทำโดย : NAXsolution.com
สายตรงนายก
056-040-114
รับเรื่องราวร้องเรียน
ร้องทุกข์จากประชาชน


แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10